Kategorie

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin sklepu internetowego E.P.C. BEDNARZ

Sklep internetowy E.P.C. BEDNARZ, działający pod adresem http://www.bednarz.com.pl prowadzi Edward Bednarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą w Jaczkowicach 34, 55-200 Oława, posiadający numer NIP 912-001-38-89, REGON 930339661, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Oława pod numerem ewidencyjnym 772, zwany w dalszej części Regulaminu „SPRZEDAWCĄ”.

Pozostałe dane kontaktowe: telefon 71 303 81 61, faks 71 301 41 08 , e-mail info@bednarz.com.pl.

I. Zamówienia

1. Sklep internetowy E.P.C. BEDNARZ prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.bednarz.com.pl.

2. Zamawiający w sklepie internetowym, zwany w dalszej części Regulaminu „KLIENTEM” przed złożeniem zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W toku rejestracji lub w toku składania zamówienia KLIENT akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check –box.

3. Po złożeniu zamówienia KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia. Mail z potwierdzeniem jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez KLIENTA.

5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. KLIENT może także odebrać produkt osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY, mieszczącej się pod adresem podanym na wstępie Regulaminu.

6. Płatność za dostarczone PRODUKTY może zostać dokonana w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem bankowym - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który SPRZEDAWCA podaje KLIENTOWI w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. KLIENT może zrealizować przelew przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SPRZEDAWCY rozpoczyna się realizacja zamówienia;

- za pobraniem – KLIENT płaci gotówką przy odbiorze towaru kurierowi. Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia;

- gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego przez KLIENTA w siedzibie SPRZEDAWCY.

7. W przypadku wyboru realizacji zamówienia poprzez odbiór w siedzibie sprzedawcy, Klient powinien odebrać kupione PRODUKTY w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail o przygotowaniu produktów do odbioru. Podczas odbioru KLIENT podaje SPRZEDAWCY numer zamówienia. Po upływie wskazanego terminu SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mail na adres e-mail KLIENTA. Termin do złożenia przedmiotowego oświadczenia przez SPRZEDAWCĘ wynosi 14 dni. W przypadku gdy KLIENT dokonał już płatności za zamówione produkty SPRZEDAWCA odstępując od umowy dokona zwrotu zapłaconej ceny na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu lub przekazem pocztowym.

W przypadku wyboru płatności w postaci przelewu przez Internet, na Poczcie lub w banku, KLIENT ma obowiązek dokonać zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Po upływie wskazanego terminu SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mail na adres e-mail KLIENTA. Termin do złożenia przedmiotowego oświadczenia przez SPRZEDAWCĘ wynosi 14 dni. W przypadku gdy KLIENT dokonał już płatności za zamówione produkty SPRZEDAWCA odstępując od umowy dokona zwrotu zapłaconej ceny na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu lub przekazem pocztowym.

8. SPRZEDAWCA porozumiewa się z KLIENTEM drogą mailową poprzez kierowanie wiadomości na adres email klienta podany w trakcie składania zamówienia oraz telefonicznie na numer telefonu KLIENTA podany w trakcie składania zamówienia.

9. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny lub faktura na życzenie KLIENTA, które są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez SPRZEDAWCĘ zamówienia złożonego przez KLIENTA.

II. Ceny

1. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto, są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa KLIENT. Koszty dostawy są dodane do ceny produktów na końcu zamówienia. Dodatkowo KLIENT ma możliwość samodzielnie ustalić koszt dostawy produktów, przed złożeniem zamówienia w zakładce Koszty dostawy.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.

III. Dokonywanie zmian po złożeniu zamówienia

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA w celu zmiany zamówienia należy skontaktować się z biurem SPRZEDAWCY mieszczącym się w siedzibie stacjonarnej SPRZEDAWCY wskazanej, na wstępie niniejszego Regulaminu.

IV. Termin realizacji zamówień

Termin dostawy zakupionych PRODUKTÓW wynosi do siedmiu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia tj. dni od poniedziałku do piątku, począwszy od daty złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15.00 albo w sobotę,

niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. W przypadku zamówienia opłacanego poprzez przelew bankowy termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

V. Zasady odstąpienia od umowy przez KLIENTÓW będących konsumentami

1. KLIENCI, będący konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia i jego realizacji znajdują się w pouczeniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Formularz odstąpienia stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 powołanej ustawy, w tym między innymi w odniesieniu do:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Reklamacje z tytułu rękojmi

1. SPRZEDAWCA jest obowiązany dostarczyć KLIENTOWI zamówione PRODUKTY niezawierające wad.

2. Reklamacji podlegają PRODUKTY, które w chwili ich wydania KLIENTOWI są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

3. Jeżeli PRODUKTY mają wady KLIENT ma prawo złożyć reklamację. KLIENT może złożyć reklamację na piśmie na adres SPRZEDAWCY wskazany na wstępie regulaminu, lub drogą mailową na adres Sprzedawcy widniejący na wstępie niniejszego Regulaminu.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KLIENT może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli KLIENTEM jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KLIENTA inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENTEM jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłana jest do Klienta drogą mailową na adres wskazany przez KIENTA w złożonym zamówieniu.

6. Składając reklamację KLIENT jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby SPRZEDAWCY wskazanej na wstępie niniejszego Regulaminu.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7. Gdy KLIENTEM jest przedsiębiorca traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

8. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy KLIENTOWI.

SPRZEDAWCA jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania reklamacji w ternie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli KLIENT będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a SPRZEDAWCA nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

VII. Dane osobowe

1. Dane osobowe KLIENTA, podane przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym są umieszczane w bazie SPRZEDAWCY. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA. Na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia KLIENT wyraża zgodę przed złożeniem zamówienia poprzez zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check – box w toku rejestracji lub w toku składania zamówienia. Dodatkowo KLIENT w osobnym oświadczeniu składanym w trakcie rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych SPRZEDAWCY poprzez zaakceptowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check – box w toku rejestracji lub w toku składania zamówienia.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy.

3. Administratorem danych osobowych jest Edward Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą w Jaczkowicach 34, 55-200 Oława, podsiadający numer NIP 912-001-38-89, REGON 930339661, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Oława pod numerem ewidencyjnym 772.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie, prawo do ich modyfikowania i żądania ich usunięcia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych KLIENTA znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827.

3. Korespondencja kierowana do sklepu internetowego powinna być wysyłana na adres:

Elastyczne Przewody Ciśnieniowe Edward Bednarz Jaczkowie 34 55-200 Oława

IX. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego

1. Składanie zamówień przez witrynę www.bednarz.com.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny KLIENTA następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub b) Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie – szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały na stronie internetowej SKLEPU w zakładce Polityka prywatności.

Regulamin z dnia 25.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Edward Bednarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą w Jaczkowicach 34, 55-200 Oława telefon 71 303 81 61, faks 71 301 41 08, e-mail info@bednarz.com.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Elastyczne Przewody Ciśnieniowe Edward Bednarz Jaczkowice 34

55-200 Oława sklep@bednarz.com.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

produktów:

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

data zawarcia umowy to (data otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia zamówienia)

.................................................

data odbioru zamówienia

.................................................

data wypełnienia formularza

.................................................

Podpis klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.................................................