Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 08.08.2018 r.

Regulamin sklepu internetowego E.P.C. BEDNARZ

Sklep internetowy E.P.C. BEDNARZ, działający pod adresem https://www.bednarz.com.pl prowadzi Edward Bednarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice, posiadający numer NIP 912-001-38-89, REGON 930339661, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Oława pod numerem ewidencyjnym 772, zwany w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.

Pozostałe dane kontaktowe: telefon 71 303 81 61, e-mail info@bednarz.com.pl.

I. Definicje.

Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego poprzez dokonywanie zakupów lub zawierająca umów świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu Zamówienia.

II. Postanowienia ogólne.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

2. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

III. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę.

1. W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatne usługi elektroniczne takie jak:

- prowadzenie konta Klienta. Klient zakładając kontu podaje adres e-mail (login) i hasło, za pomocą których będzie posiadał dostęp do swojego konta. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;

- usługa polegająca na korzystaniu przez Klientów Koszyka w trakcie dokonywania zakupów;

- Newsletter –usługa ta polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, na adres poczty elektronicznej podany przez klienta, cyklicznych wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje w szczególności o nowych produktach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę tylko do tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie (dokonali Subskrypcji).

2. Poza wymienionymi wyżej usługami Sprzedawca dodatkowo na rzecz Klientów, którzy utworzyli konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego usługę podtrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do konta oraz przechowywania i umożliwiania przeglądania historii zamówień. 

3. Aby założyć konto i móc z niego korzystać Klient musi wypełnić formularz rejestracji i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, a następnie wysłać formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Zakładając konto Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail (login), dane teleadresowe, jak również ustalić hasło.

4. Klient, który zamierza otrzymywać Newsletter powinien wpisać na stronie w zakładce Newsletter adres mailowy, na który chce go otrzymywać i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania Newslettera.

5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia takiej umowy wysłanego przez sprzedawcę (np. potwierdzenie rejestracji Konta, czy też potwierdzenie subskrybcji Newslettera). 

6. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bednarz.com.pl lub pisemnie na adres Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w sklepie internetowym. 

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koncie Klienta.

8. Korzystanie z usługi koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka. Usługa ta jest nieodpłatna i świadczona jednorazowo. Świadczenie usługi ulega zakończeniu z chwilą dokonania Zamówienia przez Klienta lub poprzez rezygnację ze składania Zamówienia. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach dodanych do koszyka przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również po wylogowaniu, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. 

9. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:

- zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub zmiana wykładni tych przepisów przez organy do tego uprawnione lub wydanie decyzji, zaleceń nakazów przez te organy,

- zakończenie świadczenia usług danego rodzaju, zmiana rodzaju świadczonych usług lub wprowadzenie nowych rodzajów usług,

- zmiany techniczne/technologiczne powodujące zmianę sposobu świadczenia usług.

W takim przypadku Sprzedawca wysyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres email Klienta podany przez Klienta w czasie aktywacji danej usługi.

10. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami umowy o świadczenie usług mogą być wypowiedziane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.  W takim przypadku Sprzedawca wysyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres email Klienta podany przez Klienta w czasie aktywacji danej usługi.

11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- podawania prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy oraz do zawierania umów sprzedaży, a także niezwłocznego aktualizowania danych. Zmiana danych Klienta może zostać wprowadzona przez Klienta w każdym czasie;

- niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

- korzystania ze  sklepu internetowego i usług świadczonych przez sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie zakłócając funkcjonowania sklepu internetowego. 

12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bednarz.com.pl,

- pisemnie na adres:  Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice.

13. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

IV. Zamówienia.

1. Sklep internetowy E.P.C. BEDNARZ prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.bednarz.com.pl.

2. Klient przed złożeniem zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W toku rejestracji lub w toku składania zamówienia Kient akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie aktywnego okienka tzw. check–box.

3. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

4. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje Produkt/Produkty do koszyka, a następnie wypełnia formularz Zamówienia.  W przypadku gdy Klient już posiada Konto zobowiązany jest tylko potwierdzić aktualność danych, Klient nie posiadający Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia. Dane podane przez Klienta są niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i są to imię i nazwisko, adres, adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP w celu wystawienia faktury. 

5. Następnie Klient wybiera jeden z proponowanych przez Sprzedawcę sposobów dostawy i sposób zapłaty ceny.

6. Po wykonaniu powyższych czynności klient składa Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.  Przed dokonaniem zamówienia Klient, który nie posiada konta w sklepie internetowym musi zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Mail z potwierdzeniem jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży i z chwilą jego otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Przedmiot Zamówienia jest wysyłany na adres podany przez Klienta.

9. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta w celu zmiany zamówienia należy skontaktować się z biurem Sprzedawcy mieszczącym się w siedzibie stacjonarnej Sprzedawcy wskazanej, na wstępie niniejszego Regulaminu.

V. Dostawa i płatność.

1. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, inPost, FedEx. Dostawa zamówionych produktów możliwa jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient może także odebrać produkt osobiście w siedzibie Sprzedawcy, mieszczącej się pod adresem podanym na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. Płatność za dostarczone Produkty może zostać dokonana w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem bankowym - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sprzedawca podaje Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Klient może zrealizować przelew przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy rozpoczyna się realizacja zamówienia;

- za pobraniem – Klient płaci gotówką przy odbiorze towaru kurierowi. Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia;

- gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.

3. W przypadku wyboru realizacji zamówienia poprzez odbiór w siedzibie Sprzedawcy, Klient powinien odebrać kupione Produkty w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail o przygotowaniu Produktów do odbioru. Podczas odbioru Klient podaje Sprzedawcy numer Zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówionego Produktu w powyższym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mail na adres e-mail Klienta. Termin do złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia upływu terminu do odbioru Produktów. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności za zamówione produkty Sprzedawca odstępując od umowy dokona zwrotu zapłaconej ceny na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu lub przekazem pocztowym niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni.

4. W przypadku wyboru płatności w postaci przelewu przez Internet, na Poczcie lub w banku, Klient ma obowiązek dokonać zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mail na adres e-mail Klienta. Termin do złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia upływu terminu do zapłaty przez Klienta. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności za zamówione produkty Sprzedawca odstępując od umowy dokona zwrotu zapłaconej ceny na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu lub przekazem pocztowym, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni.

5. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem drogą mailową poprzez kierowanie wiadomości na adres email Klienta podany w trakcie składania zamówienia oraz telefonicznie na numer telefonu Klienta podany w trakcie składania zamówienia.

6. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny lub faktura na życzenie Klienta, które są doręczane Klientowi razem z Produktem.

VI. Ceny 

1. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto, są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy są dodane do ceny produktów na końcu zamówienia. Dodatkowo Klient ma możliwość samodzielnie ustalić koszt dostawy Produktów, przed złożeniem zamówienia w zakładce Koszty dostawy.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca od chwili złożenia Zamówienia.

3.  Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę, koszty dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość określenia w ustalonym okresie czasu minimalnej wartości zamówienia, która uprawnia Klientów do darmowej dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

VII. Termin realizacji zamówień.

1. Termin dostawy zakupionych Produktów wynosi do dziesięciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. W przypadku zamówienia opłacanego poprzez przelew bankowy termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

V. Zasady odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami.

1. Klienci, będący Konsumentami mają prawo odstąpić od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi  poinformować Sprzedawcę (Edward Bednarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice, telefon 71 303 81 61, e-mail info@bednarz.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient będący Konsumentem jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Formularz odstąpienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 powołanej ustawy, w tym między innymi w odniesieniu do:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Reklamacje z tytułu rękojmi.

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi zamówione Produkty niezawierające wad.

2. Reklamacji podlegają Produkty, które w chwili ich wydania Klientowi są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości Zamówienia.

3. Jeżeli Produkty mają wady Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient może złożyć reklamację na piśmie na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie regulaminu, lub drogą mailową na adres Sprzedawcy widniejący na wstępie niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

5. Klient, który nie jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jednak Sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami tylko do żądania usunięcia wady. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca według własnego uznania zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić rzecz na nową.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami w pozostałym zakresie jest wyłączona. 

6. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłana jest do Klienta drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

7. Składając reklamację Klient jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy wskazanej na wstępie niniejszego Regulaminu. W tym celu Klient jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia sposobu dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu przez Sprzedawcę z Klientem terminu.

9. Gdy Klientem jest Przedsiębiorca traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie 10 powyżej.

12. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania reklamacji w ternie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dlatego też zapisy niniejszego rozdziału mają jedynie charakter informacyjny i nie należy ich traktować jako zgodę Sprzedawcy na wzięcie udziału w pozasądowym trybie rozwiązywania sporów.  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) określa zasady  prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w tym obowiązki przedsiębiorców. Zasady takie mogą także wynikać z przepisów stosowanych przez konkretne podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. O możliwościach i zasadach pozasądowego rozwiązania sporów można uzyskać także informację u powiatowych rzeczników konsumentów lub w organizacjach społecznych których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), a także w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub na stronach internetowych tych podmiotów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Klient będący Konsumentem może na przykład zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub do organizacji społecznej której zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Dodatkowo Klient będący Konsumentem może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów  do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - art. 36  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.) lub wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami -art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.).

4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

VIII. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Edward Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bednarz Edward Elastyczne Przewody Ciśnieniowe z siedzibą przy ul. Spacerowej 1, 55-200 Jaczkowice, podsiadający numer NIP 912-001-38-89, REGON 930339661, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Oława pod numerem ewidencyjnym 772.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia umów świadczenia usług elektronicznych i umów sprzedaży sklepu internetowego. 

3. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) - dalej RODO.

4. Dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonych celach wskazanych w Polityce prywatności i na podstawie prawnej w niej wskazanej.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta i praw Klienta odnoszących się do jego danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce prywatności.

IX. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego 

1. Składanie Zamówień przez witrynę www.bednarz.com.pl i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub b) Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies – szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka prywatności.

X. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), przepisy ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

- zmiana w funkcjonowaniu sklepu internetowego jak na przykład wprowadzenie nowych usług lub rezygnacja ze świadczenia usług dotychczasowych lub inne zmiany w tym zakresie,

- zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powodująca konieczność dostosowania regulaminu do aktualnych przepisów, 

- konieczność dostosowania regulaminu do orzeczeń, nakazów wytycznych, interpretacji i innych aktów wydawanych przez uprawnione organy,

- zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

- zaistnienie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w treści Regulaminu i potrzeba ich wyeliminowania,

- poprawienie usług świadczonych na rzecz Klientów i obsługi Klientów,

- zmiana trybu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy,

- zmiana jakichkolwiek danych zawartych w treści regulaminu.

4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu zostanie on zamieszczony na stronie sklepu internetowego, na której pojawi się także informacja o zmianie regulaminu. Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni dodatkowo wiadomością mailową o zmianie regulaminu, wysłaną na adres mailowy podany przy zakładaniu konta. Zmiana regulaminu wejdzie w życie po upływie 7 dni od daty powiadomienia Klienta posiadającego Konto i z tym dniem wiąże Klienta o ile nie zrezygnuje on z prowadzenia Konta przed upływem tego terminu. 

5. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą wykonywane na dotychczasowych zasadach.

6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, w takim przypadku Klient niebędący Konsumentem nie posiada jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedawcę umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona  do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Zamówienia. 

9. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

10. Korespondencja kierowana do sklepu internetowego powinna być wysyłana na adres:

Elastyczne Przewody Ciśnieniowe Edward Bednarz, ul. Spacerowa 1, 55-200 Jaczkowice.

Regulamin z dnia 08.08.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Elastyczne Przewody Ciśnieniowe Edward Bednarz, ul. Spacerowa 1, 55-200 Jaczkowice sklep@bednarz.com.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

produktów:

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………..

data zawarcia umowy to (data otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia zamówienia)

.................................................

Imię i nazwisko konsumenta 

.................................................

adres konsumenta

....................................................

data wypełnienia formularza

.................................................

Podpis klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.................................................

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć